Projectleider Jeugdhulpregio

 Connect-Me-Groep

 Provincie Noord Holland    20-36 uur

Verlopen

Vacature

Wat houdt deze écht in?

Onze regio is een van de 42 jeugdhulpregio’s in ons land en werkt regionaal samen op diverse onderwerpen rondom de uitvoering van de Jeugdwet, zoals dyslexie en de Gecertificeerde Instellingen. De inkoop van specialistische jeugdhulp vindt sinds 2021 gescheiden plaats. 

We zoeken een projectleider die de coördinatie kan verzorgen en initiatieven kan ontwikkelen om de regionale samenwerking verder vorm te geven. De projectleider brengt mensen binnen de zes gemeenten samen, fungeert als aanjager voor de voortgang van deze initiatieven en zorgt ervoor dat duidelijk is wie welke actie moet ondernemen. Dit gebeurt binnen de bestaande besluitvormingsstructuur, met een ambtelijk overleg (AO), een directeurenoverleg (DO) en een portefeuillehoudersoverleg (PHO).

De regio heeft zich uitgesproken om samen te willen werken op de volgende onderwerpen:

 • RET (Regionaal Expertise Team)
 • Wachtlijsten
 • Eetstoornissen
 • Suïcidaliteit
 • Harmonisatie processen bij verschillende inkoopsystemen
 • Uniformering verantwoordingseisen aanbieders
 • Concretiseren van het onderwerp ‘verblijf nabij’, met focus op pleegzorg

Daarnaast speelt de Hervormingsagenda een belangrijke rol. Momenteel is de Hervormingsagenda Jeugd een van de grote onderwerpen binnen de jeugdzorg voor gemeenten en zorgaanbieders. Het bevat een groot pakket aan afspraken om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Een van die afspraken is dat jeugdhulpregio’s zich moeten organiseren door middel van een gemeenschappelijke regeling (GR).

Eind vorig jaar en begin dit jaar heeft de jeugdhulpregio van onze gemeente de eerste stappen in de implementatie van de Hervormingsagenda gezet. De twee subregio’s hebben de zogenaamde robuustheidscan ingevuld en informatie aangeleverd over de grootste aanbieders in hun subregio. Ook hebben ze op initiatief van de VNG een regionale en lokale startfoto gemaakt. De robuustheidscan en de startfoto laten zien hoe goed en op welke onderwerpen gemeenten binnen een jeugdhulpregio met elkaar samenwerken.

De uitkomsten van de robuustheidscan waren aanleiding voor het ministerie van VWS om met de twee subregio’s ambtelijk in gesprek te gaan. Hieruit kwam onder andere dat onze gemeente een verbeterplan moet aanleveren.

De betrokken ambtenaren van de gemeenten missen bij al deze ontwikkelingen regionale coördinatie en een regionaal aanspreekpunt. Met alles wat nog op komst is, zal dit gemis zich alleen maar sterker doen voelen. Tot nu toe worden de onderwerpen in het AO belegd, maar de ambtenaren die daaraan deelnemen, hebben niet genoeg tijd om de regionale coördinatie op te pakken en de diverse processen in goede banen te leiden. Daarom is de regio nu op zoek naar een projectleider die deze rol kan vervullen.

Werkzaamheden

De functie van de projectleider bestaat in eerste instantie uit de volgende werkzaamheden:

 • Opbouwen van een netwerk binnen de zes gemeenten en in kaart brengen wat er regionaal speelt binnen de jeugdhulpregio. Dit om de noodzakelijke duidelijkheid te creëren.
 • Onderzoeken of er al werkgroepen bestaan voor onderwerpen waarop wordt samengewerkt, of nieuwe werkgroepen oprichten. Voortgang bewaken en terugkoppelen aan het AO en DO.
 • Voorbereidingen treffen voor de inrichting van een gemeenschappelijke regeling, samen met de leden van het AO en andere beleidsambtenaren die aan deze opgave werken.
 • Inhoudelijke kennis en netwerk inzetten voor het opzetten van regionale bijeenkomsten rond de Hervormingsagenda. Op deze bijeenkomsten gaan verschillende medewerkers uit de regio met elkaar in gesprek over de Hervormingsagenda. Na afloop geef je vervolg aan de uitkomsten van de bijeenkomst en betrek je daar, afhankelijk van het onderwerp, de juiste mensen bij. De praktische organisatie van de bijeenkomsten wordt verzorgd door het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot een uitbreiding van de opdracht, bijvoorbeeld met werkzaamheden rondom het verbeterplan dat voortvloeit uit de robuustheidscan.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf, zeven stadsdelen en één stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad. De vijf clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)

Onderwijs, Jeugd en Zorg heeft taken op het gebied van jeugd en zorg, zoals de provinciaal gefinancierde jeugdzorg, de jeugdpsychiatrie en de zorg voor jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking. Ook hebben zij verschillende taken die voortkomen uit bestuurlijke ambities zoals diversiteit, mensenrechten en het tegengaan van misstanden in de prostitutie. Zij zetten zich samen met partners in om de keten van zorg voor jeugd, volwassenen en kwetsbare huishoudens te versterken. Ook de verbetering van het onderwijs en het tegengaan van schooluitval valt binnen hun werkscope.

Teaminfo: afdeling zorg

De afdeling Zorg, onderdeel van het cluster Onderwijs Jeugd Zorg (OJZ), formuleert beleid op het gebied van zorg. Samen met de stadsdelen zorgen wij voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitvoerende taken zijn gericht op dienstverlening aan de burger die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van geschikte individuele zorgvoorzieningen. Naast handhavende taken op grond van vastgestelde verordeningen en beleidsregels, vervullen wij een kennis- en spilfunctie voor diensten en instellingen die zich bezighouden met zorg.

Functie eisen

 • Je beschikt over minimaal HBO of WO werk- en denkniveau
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met begeleiding van gesprekken, denkprocessen en ontwikkelprocessen met betrokken stakeholders
 • Je hebt professionele ervaring als (beleids)adviseur (of vergelijkbaar) in Jeugdwet.
 • Je hebt kennis en ervaring met het faciliteren van samenwerking tussen diverse stakeholders met verschillende belangen
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en resultaten behalen
 • Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Hervormingsagenda Jeugd

Wat bieden wij jou?

 • Een detacheringscontract voor de duur van de opdracht met optie tot verlenging(en) en de mogelijkheid om in vaste dienst te komen bij een gemeente.
 • Een functie ingeschaald in functieschaal 10/11, met een maximum brutosalaris van € 5.997,- bij een volledige werkweek van 36 uur.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering.
 • Faciliteiten voor hybride werken, inclusief een laptop en smartphone, met mogelijkheden voor thuiswerken en ontmoetingsruimtes op kantoor.

Doorgroeien?

Via ons ga je aan de slag bij diverse opdrachtgevers, vaak gemeentelijke organisaties. Met onze begeleiding overtuig je opdrachtgevers van jouw kennis en kunde. Je kunt doorgroeien, afhankelijk van jouw inzet, uitvoering van de opdrachten en ambitie. Zie ik je snel?

VACATUREIs deze vacature niet helemaal wat je zoekt?

Laat ons weten wie jij bent en wat je zoekt.
Laat eenvoudig je CV achter en jij maakt automatisch een profiel aan. Hierdoor weten wij wie je bent, vertel je ons jouw ambities en zoeken wij op basis van jouw motivatie door.
Op naar die droombaan.

"Durf te kiezen en wordt gekozen."